EL MANGA KOBAYASHI SHONEN TO FUTEI NO KAIJIIN TERMINA

EL MANGA KOBAYASHI SHONEN TO FUTEI NO KAIJIIN TERMINA


La revista Weekly Young Magazine anunció recientemente que el manga Kobayashi Shōnen to Futei no Kaijin terminara el 6 de octubre.